Dä kölsche Föösch

Dä kölsche Föösch

Mer kritt en nor an Fastelovend zo Jeseech. Am Äschermeddwoch deit hä singe Hingersch hinhalde för all die Biestereie, die die kölsche Jecke en der Fastelovendszick anjestellt han.

Ävver wat mäht dä Nubbel, dä Schotzpatron vun all dä Schruppsüffer, Föttchesföhler un Kläävbotze eijentlich dann et Johr üvver bes zom Elfte em Elfte?

Hä resedeet met singer Entourage em Souterräng deef unger däm hellije Kölle, wo hä sich als Föösch vun der kölschen Ungerwelt üvver alles, wat hä vun bovven metkritt, su sing Jedanke mäht…

.

127

.