078
143
267
Nubbel Köln

Wat mäht dä Nubbel eigenlich et janze Johr üvver, wann hä nit jrad bovven en
Kölle es, öm för die Biestereie vun all der kölsche Jecke jrad zo stonn?

Hä resedeet met singer Entourage em Souterräng deef unger däm hellije
Kölle, wo hä sich als Föösch vun der kölschen Ungerwelt üvver alles, wat hä
vun bovven metkritt, su sing Jedanke mäht...

“ „

He künnt ehr Minsche nohlese, wat mich esu ömdriev.
Vill Spass beim Lese un Denke!

221

Dä kölsche Föösch

Mer kritt en nor an Fastelovend zo Jeseech. Am Äschermeddwoch deit hä singe Hingersch hinhalde för all die Biestereie, die die kölsche Jecke en der Fastelovendszick anjestellt han. Ävver wat mäht dä Nubbel, dä Schotzpatron vun all dä Schruppsüffer, Föttchesföhler un Kläävbotze eijentlich dann et Johr üvver bes zom Elfte em Elfte? Hä resedeet met singer Entourage em Souterräng deef unger däm hellije Kölle, wo hä sich als Föösch vun…

feuerbowle

De Föörzangebowl

Eimol em Johr föhle mer uns wohl, dann jitt et zom Chressfess e Föörzangebowl. Zwei Fläschje ren met Rum vum Strüh, dozo e Mokkatässje Tee, dä Opa fingk dat schön un jod: Spendeet dozo der Zuckerhot. Noch en Fläsch Schabau üvver dat Ding. Un esu setze mer em Flammesching. Un es dat Höötche avjebrannt, dann nemmp uns Mamm die Kell en de Hand schödd jedem vun uns e janz klein…

weihnachtsengel

Chressdäch en Kölle

De Chressdäch röcke immer nöher janz Kölle litt em Kääzesching. Mer denk bei sich: „Et es wie fröher. Su stell un leis, su höösch un fing.“ Op jedem Plaatz ’ne Weihnachtsmaat, met Bredderbude es janz Köln verbaut. Mer hät jemaht ’ne Einheitsweihnachtsdress. Bläck Fööss höört mer, Höhner, Brings. Dä Weihnachtsmann deit winke. Un üverall do Lückcher fingks, die sich dozo bedrinke. Wann stäänevoll drop en der Soot all Lampe se…

145

Wo wonnt hä eijentlich

Deef unger Kölle resedeet mit singer Entourage dä Nubbel. Wat mer hööre deit, es dat en staats Bajage. Jaques Offenbach un Ostermann, Schmitz, Millowitsch, Berbuer un Batzem wall ehr Freud do han. Nix es inne zo döör. Et Hännesche me’m Bärbelche, dä Jan met singem Jriet, dä Orjels Palm, et Arnöldche: Se all mer unge süht. Ze baschte han se do Plaisir, all föhlen se sich wohl. Un meddemang dä…

184

Üvver dä Doosch

Kütt mer als Quösje op de Welt, es hä dä Eeschte, dä sich meld: Ne jroße Schrei un alles bröllt. Dä Klein hät Doosch. Dann weed jestellt. Als Mann mer döckes dann drop waad, dat mer weed noch ens anjelaht. Doch miestens muss mer sich benemme un höösch dat Jläsche selver stemme. Dä Minsch, dat Dier, dä janze Bösch deit drinke, weil söns wör’n se drösch. Et wöödt nit mangs…